قسمت دوم

1. زمینه‏ های انقلاب‏
با مقایسه دوران حیات پیامبر خدا(ص ) قبل از بعثت و دوران زندگی امام خمینی(رض ) قبل‏ از قیام، مشترکات فراوانی را درمی‏یابیم که بستر شکل‏گیری قیام و انقلاب به شمارمی‏روند. عمده‏ترین زمینه‏های شکل‏گیری انقلاب در این دو زمان عبارتند از:
1 - عدم حاکمیت دین حق‏
2 - عدم اجرای قوانین احکام الهی‏
3 - حاکمیت طاغوت و گسترش ظلم و طغیان و اختناق‏
4 - شیوع فقر، فساد، فحشا، تبعیض و بی‏عدالتی‏
5 - نفی آزادی انسان و به اسارت و بردگی کشاندن او
6 - غروب معنویت و ترویج دنیاگرایی و تجمل‏طلبی‏
7 - رواج فرهنگ نژادی و قومی - قبیلگی‏
8 - تحمیق و تخدیر توده‏ها و به استثمار کشاندن آنان‏
9 - ترویج اختلاف و تفرقه و بروز نزاع‏ها و درگیری‏ها
10 - به ستوه آمدن محرومین و مستضعفین و انتظار کشیدن برای مصلح و منجی.

در وضعیتی که جاهلیت بر تار و پود جوامع تنیده بود و تا اعماق آن نفوذ کرده بود،بعثت پیامبر خدا رخ داد و حقیقتی نورانی در قلب مبارک پیامبر خدا که انسانی ممتاز وبرجسته و استثنایی بود، درخشیدن گرفت. با باز شدن حقایق غیبی بر روی این انسان‏ملکوتی، اتصال دنیای مادی و عالم وجود انسان با معدن غیب برقرار شد و او که برای‏امتحان دادن و به دوش کشیدن بار امانت و تحمل مشقّت‏ها و مصائب آماده شده بود، به‏دستور خداوند حرکت بزرگ خود را آغاز کرد تا بشریت را از ظلمت جهالت خارج ساخته‏به نور هدایت منور گرداندو او را به سر منزل مقصود رهنمون شود.
در عصر ما نیز امام خمینی از نوادری بود که به مکتب انبیاء به ویژه اسلام ناب وقوف‏کامل داشت و پهنه وسیع معرفت نظری و مهارت عملی وی از اوج عرفان و ژرفای شهود ومعرفت الهی تا برهانی‏ترین استدلال‏ها و براهین فلسفی و از عمق فقه و اصول و ریزترین‏احکام و مبانی شرعی و تکالیف و وظایف عبادی و حقوقی و فردی و جمعی تا انواع‏سیاست‏های کشورداری و شیوه‏های مدیریت و اداره حکومت و عرصه پیچیده مناسبات‏بین‏المللی و ترفندهای استکباری و استعماری را شامل می‏شد.
او با این جامعیت، در عصر غربت و مظلومیت دین که تقریباً همه قدرتهای مادی دنیا،روزگار دین را پایان یافته تلقی می‏کردند و حتی آن را مخدّر جامعه می‏دانستند، اقدام به‏بیدارگری ملت ایران و بلکه جهان نمود و با بنیان‏گذاری حکومت دینی در ایران، علی‏رغم‏همدلی و هماهنگی استکبار جهانی و لشکرکشی آنان در برابر این نهضت، سرافراز وپیروز از میدان بیرون آمد.
مقام معظم رهبری در این باره می‏فرماید:
عین همین بعثت با یک تفاوت در جامعه ما و در زمان ما به وجود آمده است. آن تفاوت این است‏که بعثت آن روز به معنای بیدار شدن یک انسان و پیغمبر شدن او بود و در بعثت امروز دیگر(رسالت) در آن نیست، بلکه بعثتی در راستای بعثت پیغمبر است؛ یعنی همینطور که پیغمبر اسلام‏وقتی مبعوث شد، جامعه زمان خودش را بیدار کرد. ما امروز یک بار دیگر با ندای پیامبر، با فریادبعثت رسول گرامی بیدار شدیم. بنابراین انقلاب اسلامی مردم ایران، گشودن جبهه تازه‏ای فراروی همه انسان‏هایی‏است که از نارسایی و نابسامانی تمدن تحمیلی استعماری کنونی - نظیر حاکمیت فرهنگ‏جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر اسلام - رنج می‏برند. این جبهه با ستم به هر شکلش و با هرتعبیر و بیانش مخالف است. نه حاضر است با نظام‏های استثماری و استعماری غربی بسازدو نه حاضر است با نظام‏های ظالمانه دولتی شرقی بسازد؛ همان گونه که پیامبر اسلام نه باقیصر روم کنار آمد و نه با کسرای ایران سر سازش داشت.

مقام معظم رهبری می‏فرماید:
برای اینکه وعده خدا - یعنی پیروزی اسلام بر همه کفر و الحاد، پیروزی ارزشهای الهی بر همه‏مادی‏گری‏های کوته‏نظرانه به تحقق بپیوندد، باید اسلام در عرصه زندگی خودش را مطرح می‏کرد.خدای متعال چنین مقرّر کرد که این کار به دست یکی از شایسته‏ترین و برترین بندگانش عملی شودو شد. آن عبد صالح، آن جانشین به حق پیامبران و اولیای الهی دین، آن انسان وارسته از مادیات دروجود و در زندگی و در اندیشه خود، آن هضم شده در اسلام و فانی در الله، این توفیق و این نعمت واین لطف بزرگ را از خدای متعال دریافت کرد که پیشقراول و مبشّر این راه و دست توانای اسلام وقرآن در این دوران غربت و انزوا باشد.


قسمت اول : (انقلاب اسلامی پیامبر اعظم(ص ) الگوی انقلاب اسلامی ایران‏) کلیک کنید.


ادامه دارد...