وهابی ها از نظر اعتقادی دو پدر دارند که نسب شان به آن ها می رسد و از نظر کردار و افعال نیز طابق النعل بالنعل پیرو آن دو پدر می روند. آن دو پدر وهابیت ، یکی خوارج اند و دیگری بنی امیه وهابی ها در تکفیر و ترور و قساوت و شقاوت کاملا به این دو پدر اقتدا می کنند. روزی نیست که برگی از جنایات آن ها به گوش نرسد. مسلمان کشی ، سر بریدن انسان ها حتی کودکان ، نبش قبر صالحان و صحابه ، هتک حرمت به زیارت گاه ها و مساجد ، انفجار و کشتار ، کار همیشگی وهابی های تروریست است. این همان کاری است که هم خوارج می کردند و هم بنی امیه.

نمایشگاه شاخ شیطان در مسجد امام حسن مجتبی (ع) با هدف بررسی جریان تکفیری و وهابیت و با مشارکت اعضای فرهنگی کانون دایر شده که در آن اطلاعاتی در مورد تفاوت اسلام با وهابیت و معرفی گروه های حامی وهابیت به مراجعه کنندگان داده می شود. عکس و پوسترهای موجود در این نمایشگاه در مورد چگونگی تشکیل وهابیت، حمایت و معرفی گروه های تکفیری و وهابیت به بازدید عموم گذاشته شده است.