فشار ادرار هنگام نماز از مکروهات است

اگر هنگام نماز خواندن ادرار داشته باشیم نمازمان باطل می‌شود؟