درب ورودی کتابخانه امیرالمومنین (ع) توسط اعضای فعال کانون رنگ آمیزی شد.

از کسانی که در این کار خیر کمک کردن تشکر و قدردانی داریم.