اگر در نماز، کلمات به صورت صحیح تلفظ نشوند معنی آنها تغییر می یابد و نمازمان مشکل خواهد داشت!

به برخی از این موارد اشاره می گردد، امید است که به یاری خداوند متعال، در تلاش باشیم با کمک گرفتن از استادان قرآن و کسانی که قرآئت و تجویدشان صحیح است نمازهایمان را به درستی و بدون اشتباه بخوانیم.

ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ: ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
 ﺍﻟﺮﻫﻤﻥ ﺍﻟﺮﻫﯿﻢ:  ﻣﺮﻫﻢ ﮔﺬﺍﺭ
                             
ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ: ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﺍﺳﺖ
 ﺍﻟﻬﻤﺪ: ﻫﻼ‌ﮐﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
 
ﺍﻟﻌﺎﻟَﻤﯿﻦ: جهانیان
ﺍﻟﻌﺎﻟِﻤﯿﻦ: ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
       
ﻧﻌﺒﺪ: ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
نئبد: ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﻢ

ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ:  ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯿﻢ
ﻧﺴﺘﺌﯿﻦ: ﻃﻠﺐ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ: ﺭﺍﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻐﯿﻢ: ﻃﻠﺐ ﺍﺑﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺁﺳﻤﺎﻥ

ﺍﻧﻌﻤﺖ: ﻧﻌﻤﺖ ﺩﺍﺩﻩ ای
ﺍﻧﺌﻤﺖ: ﻧﺎﻟﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﯼ

ﺍﻟﻤﻐﻀﻮﺏ: ﻏﻀﺐ ﺷﺪﻩ
ﺍﻟﻤﻘﻀﻮﺏ: ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ

ضاﻟّﯿﻦ: ﮔﻤﺮﺍﻫﺎﻥ
 ﻇﺎﻟﯿﻦ: سایه افکنان
ﺫﺍﻟﯿﻦ: خوار کنندگان
ﺯﺍﻟﯿﻦ: ﺑﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩچارشدگان

ﻗﻞ: ﺑﮕﻮ
ﻏﻞ: ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﻫﻼ‌ﮎ ﮐﻦ

ﺍﺣﺪ: ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﺍﻫﺪ: ﺯﻣﯿﻦ ﮔﻮد

ﺻﻤﺪ: ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ
ﺳﻤﺪ و ﺛﻤﺪ: ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﺘﺤﯿﺮ
ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮﻉ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ

ﺳﺒﺤﺎﻥ: ﻣﻨزه می دانیم
ﺳﺒﻬﺎﻥ: ﻋﻘﻞ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ

ﻋﻈﯿﻢ: ﺑﺰﺭﮒ
ﻋﺰﯾﻢ: ﺍﺭﺍﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ازیم: ﺳﺨﺘﯽ، ﻗﺤﻄﯽ

ﺑﺤﻤﺪﻩ: ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ
ﺑﻬﻤﺪﻩ: ﺑﻪ ﻫﻼ‌ﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ

ﺣﻤﺪﻩ: ستاﯾﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻫﻤﺪﻩ: ﺧﻔﻪ ﮐﺮﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺍﺩﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩ

صلّ: دﺭﻭﺩ فرست
ﺳﻞ: ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺶ، ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ‌ ﮐﻦ

ﻣﺤّﻤﺪ: ﺳﺘﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﻣﻬﻤﺪ: ﻫﻼ‌ﮎ ﺷﺪﻩ، ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻩ

ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ: ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎﻥ
ﺳﺎﻟﺤﯿﻦ: ﻏﺎﺋﻂ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن