این مجموعه سعی دارد احادیثی در مورد مسجد ، آداب مسجد ، احترام مسجد و ... را نشر دهد.


- هرکس مسجدی بسازد خداوند برای او در بهشت خانه ای بسازد. پیامبراکرم (ص)

- مسجد ها را گذرگاه خود مکنید ، مگر آنکه دو رکعت نماز در آن بخوانید. پیامبراکرم (ص)