کاریکاتور شماره دو

حضور با شکوه ایرانیان در این حماسه بزرگ به دشمنان پیام پایداری، همدلی و وحدت ملت در برابر زیاده خواهی آنان را می دهد و  22 بهمن خاری در چشم دشمن است.