تابلوی جدید کتابخانه عمومی امیرالمومنین (ع) کانون مسجد امام حسن مجتبی (ع) نصب شد؛

مهدی عسکری  مسئول کانون اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست کانون ، رضایت مراجعان و زیبا سازی ،تابلو سردرب کتابخانه عمومی امیرالمومنین (ع) با همکاری اعضا تابلو جدید نصب گردید.