دعای پر فیض ندبه این هفته با حضور پر شور اهالی محل علی الخصوص جوانان مثل جمعه های قبل برگزار شد.

بعد از قرائت دعای ندبه توسط آقایان احمد شیخ زاده و علیرضا بهرامی از شرکت کنندگان با صرف صبحانه پذیرایی بعمل آمد.