قسمت چهارم

3. اصول و اهداف انقلاب‏
یکی از راه‏ های کشف و اثبات الگوپذیری یک حرکت اجتماعی و انقلابی از انقلاب‏ دیگر، رهیافت مشابهت‏جویی در اصول واهداف است. چنانچه رهبر یک انقلاب همه‏ اصول و اهداف و آرمانهای حرکت اجتماعی‏اش را مطابق انقلابی دیگر قرار دهد یا از آن‏مایه بگیرد، بیانگر الگوپذیری از آن انقلاب است. از اینجاست که امام خمینی(رض ) انقلاب‏ ملت رشید ایران را مقیّد به اسلام نموده و اهداف آن را همان اهداف انبیاء قلمداد می‏کند.
برخی از اهدافی که انبیای الهی به ویژه خاتم المرسلین در حرکت خویش تعقیب‏می‏کردند و امام خمینی هم آنها را برای انقلاب اسلامی ملت ایران تعقیب نمود عبارتند از:

1 - عدالت‏ خواهی؛

2 - حاکمیت اسلام و قرآن در زندگی بشر؛

3 - تربیت و تزکیه انسان و جامعه ‏سازی بر مبنای آن؛

4 - فراهم سازی راه کمال جویی و تقرب انسان به خدا و جلوگیری از منحصر ومحدودسازی او در خواهش های جسمی و جنسی و در نهایت دستیابی به حیات طیّبه؛

5 - تکریم انسان به معنی واگذاری حقیقی حق تصمیم‏گیری و تعیین سرنوشت و درنتیجه تلاش برای تأمین خوشبختی و سعادت او؛

6 - استقلال و آزادی انسان و نفی بندگی و بردگی او از غیر خدا؛

7 - تشکیل نظام توحیدی و عدالت‏ گستر در قالب جمهوری اسلامی برای دستیابی به ‏سعادت دنیوی و اخروی؛

8 - احیا و حاکمیت فضیلت‏ها و ارزش های دینی و معنوی در زندگی بشر؛

9 - برخورداری بشر از رفاه، امنیت و عزت سیاسی؛

10 - تعلیم بشر و گسترش دانش و ارتقای علمی جامعه؛

11 - دفاع از محرومان و مستضعفان؛

12 - نفی سلطه و حاکمیت ظالمانه طاغوت‏ها و قدرت‏های زورگو.
مقام معظم رهبری در برابر جهانیان، اهداف انقلاب اسلامی را که متکی بر مبانی اسلام‏است، اینگونه معرفی کرد:
دین یک نظام اجتماعی به بشر ارائه می‏کند و نه فقط یک سلسله عبادات و عادات - هر چند که‏عبادات و عادات نیز انباشته از روح زندگی و در جهت همان نظام است - و این نظام اجتماعی مبتنی برهمان جهان‏بینی است و ساخته به شکل آن است. آزادی و برابری انسان‏ها، عدل اجتماعی،خودآگاهی افراد جامعه، مبارزه با کژی و زشتی، ترجیح آرمان‏های انسانی بر آرزوهای شخصی، توجه‏و یاد الهی، نفی سلطه شیطانی و دیگر اصول اجتماعی نظام اسلامی و نیز اخلاق و رفتار شخصی وتقوای سیاسی و شغلی، همه و همه ملهم و زاییده آن جهان‏بینی و برداشت کلی از جهان و انسان‏است.
اسلام، نظام‏های مبتنی بر زور و قلدری و زاییده ظلم، جهل، اختناق، استبداد، تحقیرانسان و تبعیض نژادها، ملت‏ها، خون‏ها و زبان‏ها را رد می‏کند و غلط می‏شمرد و با هر آن نظام وکس که به ستیزه نظام اسلامی کمر بندد، با شدت و مقاومت می‏ستیزد و به جز آنان، با همه‏انسان‏ها، چه هم کیش و چه نا هم کیش به محبت و مساعدت امر می‏کند. بر چنین پایه‏ها و باچنان هدف‏هایی انقلاب اسلامی در ایران پدید آمد و نظام جمهوری اسلامی را بنا نهاد.
4.
ویژگی‏ های انقلاب‏
انقلاب اسلامی ایران نه تنها در اصول و اهداف با انقلاب اسلامی پیامبر اعظم(ص ) هم‏سو وهم‏جهت بود بلکه با کالبدشکافی و تدبر در ویژگیها و ماهیت این دو انقلاب، به مطابقت و یگانگی‏آنها نیز پی می‏بریم. رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره ) در این باره می‏فرماید:
این ملت قیامش نظیر قیام انبیاء و قیام ائمه هدی است، نظیر قیام حضرت ابی عبدالله،سیدالشهدا است. ملتی که انگیزه قیامش اسلام و ایمان است به این طور امور سرد و سست نمی‏شود.همه قدرتهای عالم هم که بر ضدش قیام بکنند و قیام کرده‏اند، اینها را از مقصد خودشان و انگیزه‏خودشان نخواهند برگرداند. برخی از ویژگیهای مشترک این دو انقلاب که نشان دهنده هم سویی آنها و الگوپذیری‏انقلاب ملت ایران از دوران پیامبر اسلام است، عبارتند از:
1 - مبتنی و متکی بودن بر جهان‏بینی اسلامی و توحیدی‏
2 - مطابقت داشتن با فطرت انسانی و هماهنگ با سنت‏های الهی‏
3 - الهی بودن قیام و نهضت و پایه قرارگرفتن ایمان به خدا در آنها
4 - مردمی بودن حرکت انقلاب‏
5 - فراگیر بودن نهضت و عدم اختصاص آن به دسته و گروه و حزب خاص‏
6 - خودجوش و درونی بودن انقلاب‏
7 - حاکمیت اصل عمل به تکلیف و وظیفه در حرکت انقلاب‏
8 - تدریجی بودن دعوت از سوی رهبران انقلاب‏
9 - مخالفت شدید و بی‏ وقفه کفر و نفاق با اساس و بنیان انقلاب‏
10 - استمرار و مداومت در حرکت انقلاب و نیز پویایی آن‏
11 - وجود ریزش‏ ها و رویش ‏های اعجاب‏ برانگیز در انقلاب‏
12 - تحقق پیروزی‏ های پی در پی همراه با نصرت و امداد الهی
.انقلاب اسلامی پیامبر اعظم(ص) الگوی انقلاب اسلامی ایران‏ (1)

انقلاب اسلامی پیامبر اعظم(ص) الگوی انقلاب اسلامی ایران‏ (2)

انقلاب اسلامی پیامبر اعظم(ص) الگوی انقلاب اسلامی ایران‏ (3)


ادامه دارد...